લોકરક્ષક કેડર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લેખિત પરીક્ષા પરિણામ 2019

પોલીસ કોન્સ્ટેબલRemove term: લેખિત પરીક્ષા

✍🏻તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ નારોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારે પોતાના ગુણ જોવા માટે⤵ અહીં કલીક કરો.   http://result1.lrbgujarat2018.in/   ૨ ડિસેમ્બરના રોજ પોલીસ લોકરક્ષક દળની પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા પરીક્ષા રદ કરી દેવામાં આવી હતી. પેપર લીક થતા આ પરીક્ષા… Continue Reading